Disclaimer

De organisatie IGSG5 en daarbij behorende betrokkenen treft geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot juistheid en volledigheid van de op deze website van IGSG5.nl verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen
Alle informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig
IGSG5 wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel IGSG5 zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade
IGSG5 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. IGSG5 is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door IGSG5 aangeleverde of uitgegeven informatie.

Copyright
Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo’s en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van IGSG5.